Linh hồn con người đi đâu sau khi chết? - Hồ lửa

Written by Super User. Posted in Christian Belief || Niềm Tin Cơ Đốc

D. Hồ lửa (lake of fire): Chúng ta tìm thấy “hồ lửa” trong Khải Huyền 20:11-15, là phần Kinh Thánh mô tả sự phán xét của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau cùng của thế giới:

“Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, Sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.”

Các sự kiện nêu trên xãy ra sau thời đại một ngàn năm vương quốc của Đấng Christ. Lúc ấy, linh hồn những người gian ác ở trong âm phủ sẽ phối hợp với thân xác của họ (đã thành tro bụi) để sống lại và chịu phán xét trước tòa án của Chúa. Sau đó, họ sẽ bị quăng vào hồ lửa.

Khi so sánh “hồ lửa” và “địa ngục” (Gehenna, đã nói bên trên), chúng ta dễ thấy rằng chúng chỉ về một chổ mà thôi, “hồ lửa” chỉ là một tên gọi khác của “địa ngục”, cho thấy nơi tội nhân phải chịu hình phạt đau đớn khổ sở vô cùng cho đến đời đời. Khải Huyền 21:8 cũng cho biết “Hồ lửa là sự chết thứ hai” và là nơi diêm cháy bừng bừng chẳng hề tắt.

Như vậy, hồ lửa là nơi khổ hình đời đời dành cho kẻ ác (cả thân thể lẫn linh hồn), Sa-tan, các quỷ sứ cũng như tất cả các thiên sứ phạm tội khác.

So sánh giữa âm phủ và địa ngục (hay hồ lửa):

Âm phủ không phải là địa ngục hay hồ lửa, âm phủ là nơi cư trú tạm thời của linh hồn những người chết mà thân xác của họ đã thành tro bụi trong mồ mã hay bất cứ nơi nào trên đất hay dưới biển.

Địa ngục là nơi hình phạt vĩnh viễn của cả thân thể và linh hồn con người ngay sau khi con người sống lại và chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời.

Tháng 8, 2012 

 Trần Đình Tâm