Linh hồn con người đi đâu sau khi chết? - Địa ngục

Written by Super User. Posted in Christian Belief || Niềm Tin Cơ Đốc

 

B. Địa ngục. 

Theo nguyên ngữ  Hy-lạp, địa ngục là "gehenna", được dùng trong Tân Ước, chỉ về nơi mà cả linh hồn và thể xác của những kẻ ác sẽ chịu hình phạt đau khổ đời đời.  “Gehenna” được dịch là “địa ngục” trong Kinh Thánh tiếng Việt và "hell" trong Kinh Thánh tiếng Anh. 

“Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục.” (Ma-thi-ơ 5:29)

“Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.” (Ma-thi-ơ 10:28)

 

Nhận xét: Vài bản Kinh Thánh tiếng Anh dịch Sheol hay Hades thành hell (địa ngục) có thể làm một số người lẫn lộn, khó hiểu khi nghiên cứu Kinh Thánh Anh ngữ, vì từ Gehenna cũng được dịch ra hell, trong khi chúng ta biết rằng Sheol (Hy-lạp: Hades) và Gehenna chỉ về hai chổ khác nhau.