Tôn Chỉ

Written by Super User. Posted in Introduction||Giới Thiệu

  1. Có một Đức Chúa Trời trọn lành vô cùng, thực hữu đời đời trong Ba Ngôi là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh.
  2. Chúa Cứu Thế Jêsus là Đức Chúa Trời thật và là Người thật. Ngài do Đức Thánh Linh thai dựng và do nữ đồng trinh Ma-ri sanh ra. Ngài chịu chết trên thập tự giá, tức là Đấng Công Bình chết thế cho những kẻ không công bình để làm tế lễ thay thế, và mọi người tin Ngài được xưng công bình nhờ huyết Ngài đổ ra. Ngài đã sống lại theo như lời ...

Lịch sử phát triển

Written by Super User. Posted in Introduction||Giới Thiệu

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Perth hình thành và phát triển được chia làm ba giai đoạn: 

  1. Giai đoạn Hình Thành (1981 – 1985)
  2. Giai đoạn Củng Cố (1986 – 1991)
  3. Giai đoạn Phát Triền (1992 – 2011)

Qua mỗi giai đoạn, Đức Chúa Trời đã sắp đặt, giữ gìn và ban ơn trên Hội Thánh của Chúa rất đặc biệt. Ba mươi năm từ lúc bắt đầu được thành lập đến hôm nay là năm 2011, chúng ta nhìn lại việc Chúa làm qua Hội Thánh, để thấy bàn tay của Đức Chúa Trời đang cai quản, ...